Giới thiệu

Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền được thành lập theo Quyết định số: 2979/QĐ-UB ngày 13 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 41.508,7 ha bao gồm 43 tiểu khu, mục tiêu chính: Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, quần thể của các loài động thực vật quý hiếm, các loài đang bị đe doạ, các loài đặc hữu của vùng núi thấp Miền Trung . Duy trì giá trị sinh thái và chức năng phòng hộ đầu nguồn của khu vực đối với các con sông lớn Mỹ Chánh, Ô Lâu, Sông Bồ. Góp phần phát triển kinh tế xã hội của dân cư sống quanh vùng bảo tồn

Căn cứ Quyết định số 2470/2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2003 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu BTTN Phong Điền được quy định như sau:

  1. Thực hiện việc quản lý, bảo vệ, xây dựng, phát triển rừng và tài nguyên thiên nhiên; Khôi phục, bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học của rừng trong phạm vi bảo tồn.
  2. Phối hợp các cấp chính quyền để bảo vệ các nguồn tài nguyên khác; thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại đến rừng.
  3. Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập các dự toán chi phí hàng năm cho các hoạt động của đơn vị và quản lý sử dụng kinh phí đầu tư theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
  4. Tổ chức các hoạt động về hợp tác quốc tế theo sự phân công của các cơ quan có thẩm quyền và các quy định hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực này.
  5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động và chương trình nghiên cứu khoa học khu bảo tồn theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản.
  6. Được thực hiện các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học, văn hoá, xã hội và du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật.
  7. Định kỳ báo cáo cấp trên về tình hình hoạt động của Khu bảo tồn.
  8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.